Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 134 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici 1. maddenin birinci cümlesi ve üçüncü cümlesinde yer alan "davanın açılmamış sayılmasına karar verilir" ibaresi Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline ilişkin 28 Aralık 2023'te verdiği karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bir kısmı iptal edilen geçici 1. madde şöyle:

Motorine indirim yolda! Motorine indirim yolda!

"Bu Kanun hükümleri uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan kamulaştırma kararları üzerine, mahkeme kararıyla idare adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle idari yargı mercilerine açılmış olan davalarda iptal kararı verilmesi sebebiyle idare aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş olan kamulaştırma bedelinin davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilmesi şarttır. Mahkeme veznesine depo edilecek kamulaştırma bedeli, taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih başlangıç kabul edilmek üzere, davanın açıldığı tarihe kadar yasal faizi işletilerek depo edilir. Bu bedel depo edilmeden açılan davalarda, mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde bedelin mahkeme veznesine depo edilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve yargılama gideri ile vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır."