HABER: EKİN KORKMAZ

Aydın Tabip Odası, Aydın Eczacı Odası, Aydın Diş Hekimleri Odası, Aydın Veteriner Hekimleri Odası’ndan ortak basın açıklaması yaptı. Veteriner Hekimleri Odası binasında Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve Diş Hekimleri Odası Başkanı Şafak Önal’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda veteriner hekimlerin haklarının unutulmaması gerektiğine ve adaletli hakkaniyetli bir sistem istediklerine değinildi.

"ADALETSİZ UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLMELİ"

Halk sağlığını korumak için birleşmek gerektiğini vurgulayan odalalar basın açıklamasında şunlara değindiler; “Toplumumuzun çözmek zorunda olduğu karmaşık ve üzerimizde baskı oluşturan bu halk sağlığını tehdit eden sorunların çözülmesi için sadece tedavi edici sağlık sistemlerini güçlendirmek değil aynı zamanda halk sağlığını koruyan veteriner halk sağlığı ve koruyucu hekimlik çalışmaları ve önlemlerini de güçlendirmek gerekmektedir. Dolayısı ile bizler Aydın Tabip Odası, Aydın Diş Hekimleri Odası ve Aydın Eczacı Odası ve Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak Covid-19 pandemisi, maymun çiçeği, Ebola virüs salgınları ve devam eden diğer zoonotik hastalık tehditleri, gıda güvenliği ve antimikrobiyal direnç sorunlarıyla beraber ekosistemimizdeki bozulmalar ve iklim değişikliği yaşadığımız çağımızda sağlık sınıfı meslekler arasındaki bütünlüğü bozacak, çalışma barışını zedeleyecek adaletsiz uygulamalardan vazgeçilmesinin, veteriner hekimlerin sadece hayvanları tedavi edici ve koruyan bir anlayışa hapsedilmesinden vazgeçilmesini, veteriner halk sağlığı çalışmaları ile toplum halk sağlığını koruyan bir tıp disiplinine haiz olduğunun hatırlanmasının, veteriner hekimlerin diğer hekimler ve sağlık çalışanlarından ayrıştırılarak sağlıkçıların faydalandırıldığı haklardan ve koruyucu uygulamalardan en kısa sürede veteriner hekimlerin de dahil edilmesinin toplum ve halk sağlığı açısından hayati derecede önemli olduğunu kamuoyuna, siyasi ve diğer tüm erk sahiplerine saygı ile duyururuz.”

"VETERİNER HEKİMLİK MESLEĞİNE KÜSTÜRÜLMEMELİ"

Başkan Şahin, “Çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir. Veteriner hekimler hazırlık hariç, 5 yıl süreli eğitimin sonunda “Yüksek Lisans” seviyesinde diploma ile “Veteriner Hekim” unvanı alarak mezun olurlar ve 1593, 5996, 6343, 5393, 5216, 5199 gibi birçok kanuna göre, halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi gibi alanlarda görev yapmaktadırlar. Veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarının sadece hayvan sağlığı alanında değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Geçmişte insanlık adına yaşanan başarılar bir yana, bugün övünç sebebimiz olan ve dünyada 7 ülkeden biri olarak TURKOVAC’ı ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan Virolog bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli‘nin bir veteriner hekim olduğunun unutulmaması bir mesleğin küstürülmemesi gerekmektedir.” dedi.

"HAKSIZLIK VE DEĞERSİZLEŞTİRME DEVAM ETMEKTEDİR"

Zor şartlar altında çalıştıklarının altını çizen Şahin, “Aldığımız risklere ve yıllardır süren sabırlı bekleyişimize rağmen ücretler ve özlük hakları açısından mesleğimizin uğradığı haksızlık ve değersizleştirme devam etmektedir. Ayrım yapılmaması gereken sağlık disiplinleri mesleklerine yapılan düzenlemelerde Veteriner Hekimler kapsam dışı bırakılırken öne sürülen mazeretler ciddiyetten uzak, adeta maksatlı bir hal almıştır. Veteriner Hekimlerin Uğradığı Hak Kayıpları, 1949 yılında beri her yıl için alınan iki aylık fiili hizmet zammı 2006 yılında “Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmış, diğer sağlık meslek gruplarına verilmesine rağmen veteriner hekimler Anayasa karşısında eşit sayılmamışlardır. Veteriner hekimler sağlık sınıfında olmasına rağmen 2018, 2022 ve 2023 yıllarında Tıp doktorları ve diş hekimlerine emeklilikte ek ilave haklar verilirken sağlık çalışanı olan veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır. Resmi Gazetede yayımlanan 666 Sayılı KHK ile sağlık hizmetleri sınıfında yer alan uzman tabiplere 200, tabiplere 190, diş hekimlerine 185, uzman eczacılara 185 puan verilirken Veteriner Hekimlere 160 puan verilmesi ile ayrı bir mağduriyet daha oluşmuştur. Ayrıca kanunda uzman veteriner hekimlerden söz edilmemektedir. Teknik sınıflara verilen arazi tazminatı veteriner hekimlere verilmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığında aynı kurumda çalıştığı mühendislerden daha az alır duruma gelmiştir. Veteriner Hekimler, Yönetmeliği olduğu halde Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sınavı (VUS) 1985 yılından beri yapılmamakta ve veteriner hekimlik uzmanlaşamamaktadır.” şeklinde konuştu.

"VETERİNER HEKİMLERİN İŞ VE ÜCRET GÜVENCELERİ YOKTUR"

Şahin mezunların istihdam sorunu yaşadığını belirterek, “Fakülte sayısının 32’ye çıkarılmasıyla eğitimde nitelik tartışılır hale gelmiş, her yıl mezun olan yaklaşık 3000 kişi istihdam sorunu yaşamaya başlamıştır. Atanamayan binlerce yeni mezunun umutları kırılmış, geleceklerini yurt dışında aramaya başlamışladır. Serbest çalışan veteriner hekimler orantısız mevzuatın getirdiği ağır baskıyla hastalarına zaman ayıramaz, işlerini yapamaz hale getirilmişlerdir. Yerel yönetimlerde çalışan veteriner hekimler, kanun koyucu ve yerel idarecilerin inisiyatif almamaları nedeniyle hedef haline getirilmiş, mobing ve fiziki şiddet ile karşı karşıya kalmışlardır. Gıda, ilaç, halk sağlığı ve diğer alanlarda çalışan tüm veteriner hekimlerin iş ve ücret güvenceleri yoktur. Taleplerimiz, elimizden alınan fiili hizmet zammı tüm veteriner hekimleri kapsayacak şekilde, her yıl için en az iki aylık olmak üzere iade edilmelidir. Emekli veteriner hekimlere 30 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme olarak yapılmalıdır. Özel Hizmet Tazminatları 190 puana çıkarılmalıdır. Ek ödemeler 190 puana çıkarılmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen birçok büyük projede mühendisler ile birlikte çalışan veteriner hekim ve veteriner hekim kökenli şube müdürleri büyük proje tazminatından yararlanmalıdır. Veteriner hekimlerin ek göstergesi 7200’e çıkarılmalıdır. Diğer bütün alanlarda yaşanan kayıplar önlenmeli, veteriner hekimlerin mesleğini sağlık sınıfına tanınan şartlarda yapabilmesi için eşit şartlar sağlanmalıdır. Uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan özerk veteriner sağlık teşkilat yapısı yeniden kurulmalıdır. Veteriner Hekimler toplum sağlığını koruyucu çalışmaları ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanununa dahil edilmeli ayrıca hayvanlar ile ilgili tedavi edici hizmetler için ise Veteriner Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu acilen çıkarılmalıdır.” dedi.

"EŞİT ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Başkan Şahin basın açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bizler, tıbbın bir bütünüyüz. Her zaman söylüyoruz, tıp bölünemez, parçalanamaz. Hayvan sağlığı, insan sağlığı diye ayrılamaz. Bizler hep beraber çalışıyoruz. Hepimiz eşit şartlar altında çalışmak istiyoruz. Veteriner hekimler ne tarihlerinde ne bugün ne de yarın hiçbir zaman bir fazlanın peşinde koşmamışlardır. Veteriner hekimler, sadece eşit işi yapan diğer sağlık çalışanlarıyla aynı hakları almak istemişlerdir. Dolayısıyla bizim isteğimiz talebimiz budur. Bu haksızlığın ortadan kaldırılması ve eşit şekilde hakların tarafımıza sağlanmasıdır. Veteriner hekimler, sağlık camiasından dışlanamaz.”

Editör: EKİN KORKMAZ